Author Details

Hoàng, Nguyễn Văn, Viet Nam

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN 2-CLOETYLPHENYL SUNFIT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ
    Abstract