Author Details

Xuyến, Nguyễn Văn

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC SỰ TẠO THÀNH PHỨC TRUNG GIAN HOẠT ĐỘNG PEROXO TRONG HỆ: H2O–Co2+–Axetylaxeton (Acac)–H2O2 (1)
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU SỰ TẠO THÀNH PHỨC CHẤT XÚC TÁC CỦA Co(II) VỚI AXETYLAXETON (Acac) TRONG HỆ: H2O – Co2+– Acac (1)
  Abstract
 • Vol 45, No 4 (2007) - Articles
  Sự tương tác lẫn nhau giữa các ion chuyển tiếp trong các xúc tác phức hỗn hợp (Me2++Me2+)En
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)