Author Details

Giang, Nguyễn Vũ

 • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
  Relative melt viscosity, mechanical and electrical properties of polymer composites of HDPE/fly ash.
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT, CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN VÀ BÃ THẢI PHOTPHOGYP BIẾN TÍNH HỮU CƠ
  Abstract
 • Vol 49, No 5 (2011) - Articles
  Study on the processing conditions, morphology and thermal properties of composites based on polyethylene and fly ash
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VÀ CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT POLYETYLEN/PE-g-AM/CaCO3
  Abstract
 • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở EVA và tro bay ở trạng thái nóng chảy
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Nghiên cứu tính chất và cấu trúc vật liệu HDPE/bột gỗ gia cường bởi hạt nano titan dioxyt có sử dụng chất tương hợp PEGMA
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  Study on change of some characters and morphology of polyethylene compound exposed naturally in Dong Hoi-Quang Binh
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  Fabrication and characterization of masterbatches made from poly(vinyl chloride) and modified fly ash
  Abstract
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu compozit PVC/hỗn hợp than đen và tro bay biến tính
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2017) - Articles
  Study on change of color and some properties of high density polyethylene/organo-modified calcium carbonate composites exposed naturally at Dong Hoi-Quang Binh
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 6 (2017) - Articles
  Thermal properties, thermo-oxidation and UV-thermo-humidity complex stability of polyethylene/modified fly ash/ultraflow composites
  Abstract  PDF