Author Details

Duy Linh, Nguyen Pham

 • Vol 47, No 2 (2009) - Articles
  Review: Research and application of bamboo and jute fibers reinforced polymer composite in Vietnam
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy DER-331 gia cường bằng mat lai tạo dứa dại/thủy tinh
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Effect of nanoclay on thermal, mechanical and liquid absorption properties of epoxy-clay nanocomposite
  Abstract
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của sự dịch chuyển các chất lưu hóa đến quá trình lưu hóa blend cao su tự nhiên-cao su EPDM (CSTN/EPDM). Phần 1. Ảnh hưởng của chất xúc tiến đến quá trình lưu hóa.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Độ bền dai tách lớp và tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828/OELO gia cường sợi cacbon, đóng rắn bằng xyanetyldietylentriamin
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của sự dịch chuyển các chất lưu hóa đến quá trình lưu hóa blend cao su tự nhiên-cao su EPDM (CSTN/EPDM).Phần 2. Ảnh hưởng của quá trình hỗn luyện đến sự phân bố lại các chất xúc tiến.
  Abstract
 • Vol 55, No 6 (2017) - Articles
  Invited review. Natural rubber nanocomposites.
  Abstract  PDF