Author Details

Thanh Loan, Nguyen Thi

 • Vol 47, No 5 (2009) - Articles
  Influence of silica resource from rice husk on structure of HZSM-5 zeolite
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng crackinh phân tử lớn. Phần I - Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 4 (2007) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng crackinh phân tử lớn. Phần II - Đánh giá tính chất xúc tác của vật liêu Al-MSU trong phản ứng cracking phân tử lớn TIPB
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)