Author Details

Thu Trang, Nguyen Thi

 • Vol 49, No 6 (2011) - Articles
  An expamle of using dimethyl carbonate as an environmetnally begin methylating reagent
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  LIÊN KẾT HIĐRO CHUYỂN DỜI XANH VÀ TƯƠNG TÁC AXIT–BAZƠ TRONG CÁC PHỨC GIỮA ĐIMETYL ETE VÀ DẪN XUẤT THẾ HALOGEN CỦA NÓ VỚI CO2
  Abstract
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Tổng hợp hydrotalcit biến tính bằng stearat và ứng dụng trong lớp phủ epoxy
  Abstract
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu vai trò của các tương tác trong việc làm bền các phức giữa CO2 với C2H3X (X = H, F, Cl, Br)
  Abstract
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Tính chất của copolyme trên cơ sở polylactic axit ghép chitosan
  Abstract
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Ảnh hưởng của nhóm thế đến liên kết hiđro chuyển dời xanh trong các phức của sự tương tác giữa RCHO với CH3CHO (R = H, F, Cl, Br, CH3, NH2)
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Tính chất nhiệt và hình thái cấu trúc của tổ hợp polylactic axit/chitosan mang thuốc nifedipin
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  Study on change of some characters and morphology of polyethylene compound exposed naturally in Dong Hoi-Quang Binh
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  Fabrication and characterization of masterbatches made from poly(vinyl chloride) and modified fly ash
  Abstract
 • Vol 55, No 2 (2017) - Articles
  Using fly ash treated by NaOH and H2SO4 solutions for Hg2+ and Cd2+ ion adsorption.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 6 (2017) - Articles
  Thermal properties, thermo-oxidation and UV-thermo-humidity complex stability of polyethylene/modified fly ash/ultraflow composites
  Abstract  PDF