Author Details

Khoi, Nguyen Van

 • Vol 48, No 5 (2010) - Articles
  Kinetics and mechanism of graft polymerization of acrylic acid onto starch initiated with ceric ammonium nitrate.
  Abstract
 • Vol 48, No 5 (2010) - Articles
  Kinetics and mechanism of free radical grafting of acrylamide onto tapioca starch.
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  TỔNG HỢP POLYME SIÊU HẤP THỤ NƯỚC TRÊN CƠ SỞ MỘT SỐ COPOLYME GHÉP TINH BỘT
  Abstract
 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Characterization of tapioca starch oxidized by sodium hypochlorite
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 6 (2007) - Articles
  Chế tạo vật liệu hấp thụ dầu trên cơ sở styren và lauryl metacrylat bằng phương pháp huyền phù
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số tới quá trình trùng hợp ghép metacrylic axit và metyl metacrylat bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương
  Abstract
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Synthesis poly(hydroxamic acid) by modification of polyacrylamide hydrogels with hydroxylamine hydrochloride and application for adsorption of La(III), Pr(III) ions
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  Studying reactivity ratios and physical properties of n-vinyl pyrrolidone-N,N’-dimethylacrylamide copolymer
  Abstract