Author Details

Noi, Nguyen Van

 • Vol 48, No 5 (2010) - Articles
  Preparation and characterization of organoclays synthesized from Thanh Hoa bentonite and demethyl dioctadecyl ammonium chloride.
  Abstract
 • Vol 48, No 5 (2010) - Articles
  Phenol degradation by heterogeneous fenton process.
  Abstract
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu cố định Zr(IV) nồng độ cao trên hoạt tính theo phương pháp thủy nhiệt trong môi trường H2O2 để hấp phụ asen trong nước
  Abstract
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu xCu-30Ti-SBA-15 và ứng dụng làm xúc tác phân hủy phenol trong môi trường nước
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 55, No 2 (2017) - Articles
  Study on the influence of various base agents in K2TiF6 hydrolysis on morphology, structure and photocatalytic activity of TiO2
  Abstract  PDF