Author Details

Truong, Nguyen Xuan

 • Vol 47, No 5 (2009) - Articles
  Influence of magnetic field on properties of electrodeposited FeCo layer
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa Al/Al2O3/TiO2-Ag khả kiến ứng dụng để xử lý nước ô nhiễm
  Abstract
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Ảnh hưởng của lực ion và một số ion lạ đến động học phản ứng quang oxi hóa khử giữa phức rutheni(II) polypyridin và axtt amin tyrosin
  Abstract  PDF