Author Details

Tuấn, Phạm Anh

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia chống bức xạ tử ngoại đến tính chất cơ học và khả năng chậm lão hóa của vật liệu polyme compozit trên cơ sở dầu lanh epoxy hóa
    Abstract  PDF
  • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
    Evaluation on effect of particle size on mechanical properties of polymer composites based on epoxidized linseed oil reinforced by quartz and recycled glass particles
    Abstract