Author Details

Tuấn, Phạm Anh, Viet Nam

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Khảo sát ảnh hưởng của một số chất xúc tác amin họ imidazol đến quá trình đóng rắn của dầu lanh epoxy hóa bằng anhydrit 4-metylhexahydrophtalic. Phần 1. Khảo sát ảnh hưởng của imidazol và 2-metylimidazol đến quá trình đóng rắn của dầu lanh epoxy hóa bằng
    Abstract