Author Details

Thắng, Phạm Chiến, Viet Nam

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ PHỐI TỬ VÒNG LỚN KIỂU BAZƠ SCHIFF TRÊN CƠ SỞ THIOSEMICACBAZIT
    Abstract
  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của một số phối tử vòng lớn kiểu bazơ Schiff trên cơ sở thiosemicacbazit. Phần I. Các thiosemicacbazon bốn càng của glyoxal, diaxetyl, benzil và phức chất của chúng với Ni(II) và Pd(II).
    Abstract