Author Details

Hảo, Phạm Minh, Viet Nam

  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh. II. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu mao quản trung bình MSU-S có thành phần cấu trúc zeolit ZSM-5, beta trong môi trường kiềm.
    Abstract
  • Vol 45, No 5 (2007) - Articles
    Vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh. Phần 1. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình MSU-S có cấu trúc zeolit Y trong môi trường kiềm
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)