Author Details

Diệp, Phạm Ngọc, Viet Nam

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT SỰ TƯƠNG TÁC TẠO PHỨC GIỮA MONOHALOGEN CủA ETAN VỚI NƯỚC VÀ HIĐRO PEROXIT
    Abstract