Author Details

Huy, Phạm Thành

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Phương pháp chế tạo, cấu trúc và tính chất quang của vật liệu huỳnh quang xCaO.MgO.2SiO2:Eu2+
    Abstract
  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các cấu trúc nano một chiều ZnS, ZnS/ZnO bằng phương pháp bốc bay nhiệt kết hợp với oxi hóa nhiệt trong môi trường khí oxi
    Abstract