Author Details

Hoàn, Phạm Thọ

  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Nghiên cứu lý thuyết phản ứng tách hiđro giữa gốc metyl với một số anđehit
    Abstract  PDF
  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Nghiên cứu cơ chế phản ứng giữa gốc propargyl với phân tử cacbon monoxit (CO) bằng phương pháp hoá học lượng tử
    Abstract  PDF