Author Details

Thiêm, Phạm Văn

  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Nghiên cứu mô hình và tối ưu hóa tổng hợp bột nano TiO2 bằng phương pháp thủy phân trong pha hơi.
    Abstract
  • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
    Mô hình thực nghiệm phản ứng bề mặt trong thiết bị Aerosol của quá trình tổng hợp vật liệu nano tinh thể TiO2
    Abstract