Author Details

Tiến, Phạm Văn

 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu lý thuyết phản ứng của gốc propargyl (C3H3) và nước bằng phương pháp phiếm hàm mật độ
  Abstract
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Nghiên cứu lí thuyết cơ chế và động học của phản ứng giữa gốc propargyl (C3H3) với nguyên tử hiđro (H) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Nghiên cứu cơ chế phản ứng giữa gốc propargyl với phân tử cacbon monoxit (CO) bằng phương pháp hoá học lượng tử
  Abstract  PDF