Author Details

Nhật, Phạm Vũ

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Nghiên cứu vai trò của các tương tác trong việc làm bền các phức giữa CO2 với C2H3X (X = H, F, Cl, Br)
    Abstract
  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Nghiên cứu sự tương tác giữa cacboplatin với guanine bằng phương pháp tính toán hóa học lượng tử
    Abstract  PDF