Author Details

Thu Ha, Pham Thi

  • Vol 49, No 5 (2011) - Articles
    Preparation and characteristics of ultrafilatration membrane for protein separation
    Abstract
  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số tới quá trình trùng hợp ghép metacrylic axit và metyl metacrylat bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương
    Abstract