Author Details

Hảo, Phan Minh, Viet Nam

  • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
    Aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh không nung. Phần 1 – Nghiên cứu chuyển hóa cao lanh không nung thành vật liệu mesopore chứa cấu trúc zeolit loại MFI và BEA trong môi trường kiềm.
    Abstract