Author Details

Minh, Phan Nghĩa

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Tổng hợp xúc tác từ vật liệu nguồn mordenit ứng dụng cho quá trình nhiệt phân polystyren thu hồi đồng sản phẩm lỏng khí
    Abstract  PDF