Author Details

Đôn, Tạ Ngọc

 • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
  Aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh không nung. Phần 1 – Nghiên cứu chuyển hóa cao lanh không nung thành vật liệu mesopore chứa cấu trúc zeolit loại MFI và BEA trong môi trường kiềm.
  Abstract
 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  TỔNG HỢP ALUMINOSILICAT MAO QUẢN TRUNG BÌNH TỪ MẦM ZEOLIT X TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh. II. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu mao quản trung bình MSU-S có thành phần cấu trúc zeolit ZSM-5, beta trong môi trường kiềm.
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU NANO-ZEOLIT NaX TỪ CAO LANH II - TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU NANO-ZEOLIT NaX TỪ CAO LANH KHÔNG XỬ LÝ AXIT- ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU VÀ HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG GEL ĐẾN KÍCH THƯỚC TINH THỂ
  Abstract
 • Vol 45, No 5 (2007) - Articles
  Vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh. Phần 1. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình MSU-S có cấu trúc zeolit Y trong môi trường kiềm
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)