Author Details

Hoàng, Thái

 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo, khảo sát cấu trúc và tính chất vật liệu compozit etylen vinyl axetat copolyme/nanoclay hữu cơ
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Characterization of tapioca starch oxidized by sodium hypochlorite
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Nghiên cứu tính chất và cấu trúc vật liệu HDPE/bột gỗ gia cường bởi hạt nano titan dioxyt có sử dụng chất tương hợp PEGMA
  Abstract
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Tổng hợp hydrotalcit biến tính bằng stearat và ứng dụng trong lớp phủ epoxy
  Abstract
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Phổ hồng ngoại, tính chất lưu biến, tính chất cơ học và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp LPPE/EVA/tro bay
  Abstract
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Biến đổi cấu trúc và tính chất của vật liệu compozit polyetylen tỷ trọng cao/bột gỗ gia cường bởi hạt nano TiO2 sau thử nghiệm gia tốc thời tiết
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Nghiên cứu sự phân huỷ của vật liệu tổ hợp polylactic axit/chitosan có và không có polycaprolacton
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Tính chất nhiệt và hình thái cấu trúc của tổ hợp polylactic axit/chitosan mang thuốc nifedipin
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Ảnh hưởng của nano silica biến tính silan đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn của màng sơn epoxy giàu kẽm
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  Study on change of some characters and morphology of polyethylene compound exposed naturally in Dong Hoi-Quang Binh
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  Fabrication and characterization of masterbatches made from poly(vinyl chloride) and modified fly ash
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Nghiên cứu đặc trưng, tính chất và hình thái cấu trúc của hạt tổ hợp polylactic axit/chitosan chế tạo bằng phương pháp vi nhũ
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Ảnh hưởng của các dạng thù hình tinh thể TiO2 đến sự thay đổi cấu trúc của polyme blend EVA/PLA trong quá trình thử nghiệm gia tốc thời tiết
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu compozit PVC/hỗn hợp than đen và tro bay biến tính
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 2 (2017) - Articles
  Using fly ash treated by NaOH and H2SO4 solutions for Hg2+ and Cd2+ ion adsorption.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2017) - Articles
  Study on change of color and some properties of high density polyethylene/organo-modified calcium carbonate composites exposed naturally at Dong Hoi-Quang Binh
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 6 (2017) - Articles
  Thermal properties, thermo-oxidation and UV-thermo-humidity complex stability of polyethylene/modified fly ash/ultraflow composites
  Abstract  PDF