Author Details

Thủy, Thái Thu

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Tổng hợp hydrotalxit mang stearat và ứng dụng trong lớp phủ epoxy để bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon
    Abstract  PDF
  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Nghiên cứu khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ epoxy CNT/ZnO-clay nanocompozit
    Abstract  PDF