Author Details

Toại và cộng sự, Trần Đình, Viet Nam

  • Vol 46, No 3 (2008) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng ức chế của curcumin từ nghệ Curcuma longa tới hoạt tính của Phospholipaza A2, enzym tách ra từ nọc rắn hổ mang (Naja naja)
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)