Author Details

Huế, Trần Thành

 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CỦA TƯƠNG TÁC GIỮA CH3COCH3, CH3COCHX2 (X = F, Cl, Br) VỚI HNO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC LƯỢNG TỬ
  Abstract
 • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
  Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng oxi-đêhiđro hóa propan trên xúc tác V2O5(001) bằng phương pháp phiến hàm mật độ sử dụng sóng phẳng và thế giả.
  Abstract
 • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
  Nghiên cứu lý thuyết hóa học lượng tử về tương tác giữa SiHF3 và *C2H, *CH3, NH3, Cl-, Br-.
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  LIÊN KẾT HIĐRO CHUYỂN DỜI XANH VÀ TƯƠNG TÁC AXIT–BAZƠ TRONG CÁC PHỨC GIỮA ĐIMETYL ETE VÀ DẪN XUẤT THẾ HALOGEN CỦA NÓ VỚI CO2
  Abstract
 • Vol 47, No 5 (2009) - Articles
  The blue shifts of the C-H and N-H bonds in the complexes of CHX3 (X = F, Cl, Br) and HNO: a theoretical study
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 6 (2009) - Articles
  The interaction of BH2NH2 with HNZ (Z: O, S) in the gas phase: Theoretical study of the blue shift of N-H...H-B dihydrogen bonds and the red shift of N-H...O and N-H...S hydrogen bonds
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 2 (2007) - Articles
  Nghiên cứu lý thuyết tương tác giữa C2H6, CH3CH2F, CH3CHF2, CH2FCHF2 và CHF2CHF2 với H2O
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 6 (2007) - Articles
  Nghiên cứu lý thuyết hóa học lượng tử liên kết hiđro chuyển dời xanh của phức giữa CHCl3 và CDCl3 với SO2 trong pha khí
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu vai trò của các tương tác trong việc làm bền các phức giữa CO2 với C2H3X (X = H, F, Cl, Br)
  Abstract