Author Details

Huyền, Trần Thị Thu, Viet Nam

  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Xác định bậc và cơ chế của phản ứng oxi hóa m-xylen trên xúc tác perovskit La0,7Sr0,3MnO3.
    Abstract