Author Details

Thanh Vân, Trần Thị

  • Vol 45, No 2 (2007) - Articles
    Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng santopren đến tính chất của vật liệu polyme blend trên cơ sở cao su tự nhiên/polypropylen/santopren
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)
  • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
    Chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu compozit PVC/hỗn hợp than đen và tro bay biến tính
    Abstract  PDF