Author Details

Thu Phương, Trần Thị, Viet Nam

  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU SBA-15 CHỨC NĂNG HÓA NHÓM THIOL: ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG NGUỒN CUNG CẤP NHÓM THIOL
    Abstract