Author Details

Phương, Trần Thanh

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác MgO, Co/SiO2 trong phản ứng Fischer-Tropsch ở áp suất thường
    Abstract  PDF