Author Details

Quí, Trần Văn

  • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
    Nâng cao hoạt tính xúc tác của perovskit La0,4Sr0,6CoO3 đối với phản ứng DeNOx bằng cách pha tạp ion bạc.
    Abstract