Author Details

Diệu, Trần Vĩnh

 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  TÍNH CHẤT MÀI MÒN CỦA COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA POLYESTE KHÔNG NO GIA CƯỜNG BẰNG SỢI ARAMIT NGẮN
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Ảnh hưởng của bột polytetrafloetylen đến độ chống mài mòn của polyme nhiệt rắn trên cơ sở polyeste không no.
  Abstract
 • Vol 47, No 2 (2009) - Articles
  Chế tạo vật liệu compozit sinh học trên nền nhựa polyeste không no gia cường bằng sợi nứa có xử lý bổ sung plasma lạnh
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 2 (2007) - Articles
  Vai trò trợ tương hợp của TH1 có khối lượng phân tử phù hợp với một số hệ blend trên cơ sở cao su thiên nhiên
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 5 (2007) - Articles
  PHOTO-SENSITIVE LAYERS FORMED FROM POLYMETHYLTHIOPHENE/TiO2NANOCOMPOSITES
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 6 (2007) - Articles
  Current-Voltage characteristics of polymethylthiophene/TiO2 nanocomposite cells
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Ảnh hưởng của oligome dầu lanh epoxy hóa (OELO) đến tính chất cơ học của polyme epoxy. Phần 2. Độ bền dai tách lớp và tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828/OELO gia cường vải thủy tinh, đóng rắn bằng xyanetyldiety
  Abstract
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Khảo sát ảnh hưởng của một số chất xúc tác amin họ imidazol đến quá trình đóng rắn của dầu lanh epoxy hóa bằng anhydrit 4-metylhexahydrophtalic. Phần 1. Khảo sát ảnh hưởng của imidazol và 2-metylimidazol đến quá trình đóng rắn của dầu lanh epoxy hóa bằng
  Abstract
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Ảnh hưởng của các chất đóng rắn đến tính chất cơ lý của màng phủ polyme trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828
  Abstract
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Ảnh hưởng của oligome dầu lanh epoxy hóa (OELO) đến tính chất cơ học của polyme epoxy. Phần 1. Ảnh hưởng của OELO đến tính chất cơ lý của màng và hệ số tập trung ứng suất tới hạn KIC của epoxy epikote 828
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Tính chất cơ học của vật liệu compozit sử dụng prepreg trên cơ sở nhựa phenolic và epoxy gia cường sợi thủy tinh và thủy tinh-aramit
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Evaluation on effect of particle size on mechanical properties of polymer composites based on epoxidized linseed oil reinforced by quartz and recycled glass particles
  Abstract
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Độ bền dai tách lớp và tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828/OELO gia cường sợi cacbon, đóng rắn bằng xyanetyldietylentriamin
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay cloisite 30B đến tính chất cơ học của màng polyme epoxy DER 671X75
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nanosilica đến tính chất cơ học của màng polyme polyurea trên cơ sở polyaspartic este desmophen NH1520 đóng rắn bằng Desmodur N3600
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 4 (2016) - Articles
  Study on anticorrosion properties of epoxy primers on steel.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nanosilica đến tính chất cơ học của màng polyme epoxy DER 671X75.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Khả năng khử khuẩn và phân hủy các chất bảo vệ thực vật của ozon
  Abstract  PDF