Author Details

Quý, Trần Vĩnh, Viet Nam

 • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
  Laplace transformation method for calculating the kinetics of isomerization of cyclopropane.
  Abstract
 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Phương pháp biến đổi Laplace trong các tính toán động học phản ứng đồng phân hóa etyl isoxyanit.
  Abstract
 • Vol 46, No 1 (2008) - Articles
  Phương pháp biến đổi Laplace, phép gần đúng điểm yên ngựa độ chính xác cao ứng dụng cho việc tính mật độ trạng thái dao động của các phân tử trong động học của phản ứng đơn phân tử. Phần 1.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)