Author Details

Đạt, Trịnh Minh, Viet Nam

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA NỀN POLYESTE KHÔNG NO VÀ SILICAFUM PHẦN II - CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN NỀN NHỰA POLYESTE KHÔNG NO VÀ SILICAFUM KHI CÓ CHẤT LIÊN KẾT
    Abstract
  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa nền polyeste không no và silicafum. Phần I. Cấu trúc và tính chất vật liệu polyme compozit trên nền nhựa polyeste không no và silicafum khi chưa có chất liên kết.
    Abstract