Author Details

Minh Hoàng, Võ Đỗ

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    TÁCH VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC TOXIN NGẮN CỦA NỌC BÒ CẠP HETEROMETRUS LAOTICUS
    Abstract