Author Details

Viễn, Võ

  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU SBA-15 CHỨC NĂNG HÓA NHÓM THIOL: ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG NGUỒN CUNG CẤP NHÓM THIOL
    Abstract
  • Vol 55, No 2 (2017) - Articles
    The photocatalytic activity of g-C3N4/Ta2O5 composite under visible light irradiation
    Abstract  PDF