Author Details

Phong, Võ Thành

 • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
  Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu polyme nanocompozit từ cao su nitril và clay hữu cơ.
  Abstract
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Nghiên cứu phản ứng Diels–Alder của isopren với CH2=CH-Y (Y= -H, -C2H3, -C6H5, -CN, -COOH, -CHO, -NO2, -CH3, -OCH3) bằng phương pháp hóa học tính toán
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Sự biến đổi năng lượng hoạt hóa và ảnh hưởng của xúc tác axit Lewis BF3 trong phản ứng Diels – Alder của isopren với các dẫn xuất etylen
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)