Author Details

Đan Thủy, Văn Phạm, Viet Nam

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Động học phản ứng polyme hóa của 2-hydroxyetyl metacrylat (HEMA) và cấu trúc hình thái của poly(etyl acrylat)/HEMA blend
    Abstract  PDF
  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Khảo sát các điều kiện trích ly suberin từ cạc bần và ảnh hưởng của suberin đến tính chất mực in offset
    Abstract