Author Details

Huy và cộng sự, Vũ Đình, Viet Nam

  • Vol 46, No 3 (2008) - Articles
    Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến hiệu quả ức chế ăn mòn thép cacbon bởi natri silicat và natriphotphat trong nước đã khử khí oxi
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)