Author Details

Huy, Vũ Đình, Vietnam

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    ẢNH HƯỞNG CỦA NATRI CACBONAT, NATRI MOLIPDAT, CÁC ION KẼM VÀ PHỐT PHÁT ĐẾN SỰ ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CACBON TRONG HỆ THỐNG NƯỚC LÀM MÁT
    Abstract
  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP POLYANILIN HÒA TAN ĐƯỢC TRONG NƯỚC
    Abstract