Author Details

Độ, Vũ Đăng

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ PHỐI TỬ VÒNG LỚN KIỂU BAZƠ SCHIFF TRÊN CƠ SỞ THIOSEMICACBAZIT
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của một số phối tử vòng lớn kiểu bazơ Schiff trên cơ sở thiosemicacbazit. Phần I. Các thiosemicacbazon bốn càng của glyoxal, diaxetyl, benzil và phức chất của chúng với Ni(II) và Pd(II).
  Abstract
 • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
  Nghiên cứu cấu trúc của hai thiosemicacbazon và phức chất Ni(II) của chúng bằng phương pháp phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)