Author Details

Tuấn, Vũ Anh

 • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng crackinh phân tử lớn. Phần I - Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 4 (2007) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng crackinh phân tử lớn. Phần II - Đánh giá tính chất xúc tác của vật liêu Al-MSU trong phản ứng cracking phân tử lớn TIPB
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 55, No 4 (2017) - Articles
  Degradation of tartrazine dye from aqueous solution by heterogeneous fenton-like reaction on Fe2O3/SiO2 composite
  Abstract  PDF