Author Details

Sơn, Vũ Hồng

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano kim loại đồng bằng phương pháp hoàn nguyên ở nhiệt độ thấp nhằm ứng dụng trong nông nghiệp
    Abstract
  • Vol 55, No 5 (2017) - Articles
    Isolation and identification of phenolic compounds from the leaf extract of Cassia alata L.
    Abstract  PDF