Author Details

Hoàng, Vũ Minh

  • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
    Nghiên cứu phản ứng khâu mạch và tính chất của một số hệ trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật. I - Ảnh hưởng của cấu tạo hóa học dầu thực vật đến phản ứng khâu mạch quang hóa.
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)