Author Details

Hà, Vũ Thị Thu, Viet Nam

  • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
    Xây dựng hệ thiết bị tự động xác định thời gian đáp ứng của một số sensơ oxi kiểu Clark.
    Abstract
  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Nghiên cứu phản ứng chuyển este dầu dừa và etanol trong điều kiện siêu tới hạn để tổng hợp biodiezel.
    Abstract