Author Details

Minh Phương, Vũ Thị

  • Vol 47, No 2 (2009) - Articles
    Nghiên cứu môi tương quan giữa cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất 2-hiđroxy-4-metylaxetophenon benzoyl hiđrazoyl hiđrazon
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)