Author Details

Hà, Vũ Văn

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp và cấu tạo một số 4,5-đinitro pyrazol chứa dị vòng O, S.
    Abstract
  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Tổng hợp và cấu tạo của một số dẫn xuất xeton-α,β-không no chứa nhân dị vòng furan, pirol, thiophen và piridin.
    Abstract