Author Details

Hoà, Vũ Xuân

  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Tổng hợp và khảo sát tính chất quang của các hạt nano vàng dạng cầu định hướng ứng dụng trong y sinh.
    Abstract