Về trạng thái tới hạn của ổn định đối lưu nhiệt của chất lỏng vi cực

Nguyen Xuan Huy

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10344 Display counter: Abstract : 81 views. PDF : 49 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1987 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn